headerlogo
Nl Fr

De ombudsdienst

Het is door het kennen, het voldoen en het uiteindelijk overtreffen van uw behoeften/verwachtingen dat ons hospitaal uw vertrouwen verkrijgt.
Uw tevredenheid is van kapitaal belang in onze activiteiten, want de indruk die u hebt van de zorgen/diensten is een bepalende factor voor de manier waarop men zich over u ontfermt en dus de verbetering van uw gezondheidstoestand.
Wij verbinden er ons dan ook toe partners te worden om een kwaliteitsvollere zorgverlening te verzekeren, rekening houdend met uw rechten als patiënt. Een correcte formulering van de patiëntenrechten in een eenvoudige en duidelijke wet is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de relatie met professionele hulpverleners te bevorderen.
Deze rechten zijn hernomen in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, gewijzigd door de wet van 24 november 2004 en behelzen:

 • Recht op het ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (Art.5)
 • Recht op het vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar (Art.6)
 • Recht geïnformeerd te worden over zijn gezondheidstoestand (Art.7)
 • Recht op het vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie (Art.8)
 • Recht om te beschikken over een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift (Art.9)
 • Recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer (Art.10)
 • Recht op het neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst (Art.11)
 • Recht op de meest aangepaste zorg om de pijn te voorkomen of te verzachten (Art.11bis)
 • Recht om zich te laten vertegenwoordigen (Art. 12-15)

Wat de plichten van de patiënt betreft, vermeldt de wet dat hij zijn medewerking moet verlenen aan de professionele hulpverlener.
Indien u meer uitgebreide informatie wenst betreffende uw rechten en plichten, kunt u met uw vragen terecht bij de professionele hulpverleners en bij de Cel Kwaliteit.
Tenslotte kunt u ook contact opnemen met:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel

Meer info over patiëntenrechten:

Hoe uw ontevredenheid uitdrukken?

Het Militair Hospitaal Koningin Astrid geeft aan elke patiënt het recht zijn ontevredenheid uit de drukken over de zorgen en diensten die hij heeft of zou moeten hebben ontvangen.
Meestal zijn patiënten tevreden over de ontvangen zorgen en diensten. Toch kan het gebeuren dat sommige zorgen of diensten niet beantwoorden aan uw verwachtingen. U kunt het gevoel hebben dat er zich een tekortkoming heeft voorgedaan of dat uw rechten niet volledig werden gerespecteerd.
Om uw probleem op te lossen, volstaat het meestal uw vraag rechtstreeks te bespreken met de voornaamste betrokkene(n).
Als u ons in kennis wilt stellen van uw ontevredenheid:

 • meld uw klacht aan het betrokken personeel
 • en/of vraag een ontmoeting met de verantwoordelijke van het departement of de dienst waar u de zorgen en diensten werden verstrekt

De Dienst van de Ombudsman is te bereiken op volgend adres:

Militair Hospitaal Koningin Astrid
Cel Kwaliteit
Bruynstraat
1120 Brussel
Burg Tf: 02 264 40 73
Mil Tf: 9-2820-4073
Burg Fax: 02 264 41 02
Mil Fax: 9-2820-4102